Kurumsal Proje Yönetimi

Mentor, Türkiye’ deki tüm sektör firmalarına proje yönetimi faydalarını anlatmak, işlerini proje yönetimi süreçleri ve sistematiği ile yaparak daha fazla ticari kazanç ve şirketlerine değer sağlamaları konusunu kendisine misyon edinmiştir.

İşlerin geleneksel yöntemlerle ele alınması ile proje yönetim metodolojileri kullanılması arasındaki farkları, bu sistemin firmaya sağlayacağı kazançları, büyüme hızını, hatasız iş yapılmasını, gereksiz iş tekrarlarını, kontrollü ve her aşamasında ölçülebilir bilgi akışını, kişiye değil sisteme bağlı işleyişi göstermek ve firmayı olabildiğince hızlı bu yapıya geçirecek danışmanlık hizmetlerini vermeyi hedeflemektedir.

Proje bazlı çalışma prensibinin kurum kültürüne yerleştirilmesi, getireceği avantajların üst yönetime gösterilerek kabul edilmesinin sağlanması, projelerle yönetimin benimsenmesine destek verilmesi, organizasyonun proje bazlı çalışma temeline uygun yapılandırılması ve bu yönde sürekli devam eden eğitimlerin verilmesi hedeflenmektedir.

Bu kapsamda oluşturulan değişik ölçeklerde danışmanlık ve eğitim paketleri firmaların hedef ve beklentilerini karşılayacak şekilde sunulmaktadır.

– Proje bazlı çalışma prensibinin kurum kültürüne yerleştirilmesi

– Bu prensibin avantajlarının üst yönetime gösterilerek kabul edilmesinin sağlanması

– Organizasyonun proje bazlı çalışma temeline uygun yapılandırılması, buna uygun eğitimlerin verilmesi

– Projelere kaynak sağlayan beceri merkezleri, uzman insan kaynak havuz yapılarının tartışılıp karara bağlanması

– Proje Ofisinin kurulması, ofis organizasyonu, rol ve sorumlulukların belirlenmesi

– Proje Yönetim süreç ve prosedürlerinin belirlenmesi, benimsetilmesi

– Kalite El Kitabı, Kalite Aktiviteleri

– Proje Yönetim araç (MS Project, Primavera. ..vs.) ve tekniklerinin belirlenmesi, eğitim ve uygulama çalışmaları

– Proje açılış aktivitelerinin eğitim ve işletimi

– Projeler zorluk kriterlerinin belirlenmesi, hesaplanması

– Proje paydaşlarının görev, yetki ve sorumluluklarının belirlenmesi, öğretilmesi

– Proje yönetim süreç çıktı şablonlarının (plan, rapor, yazışma formu vs.) belirlenmesi, uygulamaya alınması

– Seçilen organizasyon yapısı içinde Proje Yöneticisi rol, sorumluluk ve yetkilerinin belirlenmesi, empower verilmesi

– Projeler Entegrasyon, Kapsam, Zaman, Maliyet, Kalite, İnsan Kaynakları, İletişim, Risk ve Tedarik yönetim becerilerinin geliştirilmesi, öğretilmesi, uygulamaya alınması

– Projelerin yönetim süreçlerine eşlik, danışmanlık

– Projelerle yönetim disiplininde kullanıcı komitesi, değişiklik kontrol komitesi, master planlama, sponsor toplantıları, proje ekip toplantıları kavram ve organlarının yerleştirilmesi

– Projeler performans izleme, monitör teknik ve metotlarının öğretilmesi ve uygulamaya alımı

– Proje kapanış aktiviteleri eğitim ve işletimi

– Kurum organizasyonu içinde insan kaynakları performans değerlendirme sistemi

– Kurum organizasyonu içinde beceri değerlendirme sistemi, eğitimler

– Eğitim süreci içinde pilot olarak seçilen bir projenin yukarıdaki süreçler ve metodoloji kapsamında yönetimi

– Danışmanlık süreci içinde kuruma devamlı destek verilmesi, değişen şartlar ve tekniklere göre süreçlerin ve prosedürlerin güncellenmesi, işleyişin periyodik olarak organizasyon içinde gözden geçirme çalışmalarının yapılarak aksaklıkların giderilmesi, öğrenilen derslere göre yeniden yapılandırılması.