Çevre Yönetim Sistemi

Çevre Yönetim Sistemi Nedir?

Çevre Yönetim Sisteminin (ÇYS) amacı, kuruluşların çevresel etkilerini yönetebilmelerine olanak sağlamak için temel bir yapı sağlamaktır. ÇYS uygulayıcı kuruluş, çevre ile ilgili yasal ve sosyal sorumluluklarını yerine getirebilmekte ve ÇYS’ kendisine sağlayacağı faydalardan yararlanabilmektedir.

ISO 14001 Nedir?

ISO 14001 Uluslararası Standardizasyon Örgütü (ISO) tarafından, kuruluşlar için ÇYS oluşturmalarına yardımcı olmak için hazırlanmış bir standarttır.

Bugün dünya üzerinde en çok kabul gören ÇYS standardı olan ISO 14001’in uygulayıcıya sağladığı en önemli faydalar;

• Hurda ve israf yönetimi ile belirsizliğin ve tutarsızlığın giderilmesi
• Uluslararası ticaret engellerini aşma konusunda rekabet avantajının sağlanması
• Şirketlerin yasal gerekliliklere uygunluğunu sağlamasına yardımcı olma

olarak sayılabilir.

ISO 14001 ÇYS’ nin Kurulması

ISO 14001 standardına uygun bir İSİG sisteminin kuruluşu için gerçekleştirmesi gereken temel adımlar;

Yönetimin Desteği ve ÇYS Politikası

Kuruluşun üst yönetimi, ÇYS sistemine gerekli desteği sağlamalı ve ÇYS konusundaki yaklaşımını, ÇYS uygulamalarına çerçeve sağlayacak yazılı bir politika haline getirip kuruluş içinde benimsenmesini sağlamalıdır ve kuruluş dışında ki ilgili taraflarla da paylaşmalıdır.

Planlama

• Çevre üzerinde etkilerin tanımlanması,
• Yasal yükümlülükler belirlenmeli
• ÇYS amaç ve hedefler belirlemeli
• Hedefler ulaşmak için bir yönetim programı geliştirmeli

Uygulama

• Roller ve sorumluluklar tespit edilmeli.
• ÇYS bilgilerinin çalışanlar ve diğer ilgili taraflar ile paylaşımı için prosedürler oluşturulmalı.
• ÇYS ile ilgili faaliyetler uygun şekilde dokümante edimeli ve bir doküman ve veri-kontrol sistemi geliştirmelidir.
• Bir proses kontrol sistemi hayata geçirilmeli.
• Acil durum planlarını ve prosedürlerini oluşturulmalı.

Ölçüm ve Gözlem ( Kontrol ve Düzeltici Faaliyetler)

• Performans, ölçüm ve denetim uygulamalarının devreye sokulmalı.
• Kazalar, olaylar, uygunsuzluklar ve düzeltici & önleyici faaliyetler için sorumluluk ve yetkinin tespiti ve dokümante edilmeli.

• Kayıtlar ve kayıt yönetimi için bir prosedürün belirlenmeli.
• Yönetim sisteminin performansının denetlenmesi ve değerlendirilmeli

Yönetimin Gözden Geçirmesi ve Sürekli Gelişim

Oluşturulan İSİG sistemi belirli aralıklarla, amacına uygunluğu ve etkinliği açısından yönetim tarafından gözden geçirmelidir. Bu sayede oluşturulan sistemin sürekli gelişimi garanti altına alınır.

Danışmanlık Yöntemimiz

Mentor, Yönetim Sistemleri ve Proje Yönetimi konularındaki tecrübelerini birleştirerek, Yönetim Sisteminin firmanızdaki kuruluş ve sürekli gelişimi için ihtiyaç duyduğunuz danışmanlık hizmetini sağlar.

Mentor’un çalışmalarında odaklandığı temel konu belgelendirme değil, yaşayan işleyen ve müşterilerine fayda sağlayan bir sitem kurmaktır.